DZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej eksploatuje magistrale wodociągowe dostarczające wodę z ujęć do miasta, kolektory ściekowe odprowadzające ścieki na oczyszczalnię oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta Inowrocławia. Podstawowym zadaniem pracowników działu jest utrzymanie ciągłości dostaw wody do odbiorców przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia i jakości oraz odbioru ścieków.

Odbiorcy zaopatrywani są w wodę układem sieci magistralnych (ok.63km), rozdzielczych (ok.165 km) i przyłączy (ponad 82 km).

Na sieci wodociągowej pracuje wybudowana w latach 1901-1903 przy ul. Zofijówka wieża ciśnień. Wyposażona jest w dwa zbiorniki wody nieczynny o pojemnościach 300m i czynny o pojemności 480m3.

Sieć kanalizacyjna to układ połączonych przewodów sanitarnych i ogólno-spławnych, które odprowadzają ścieki sanitarne do oczyszczalni dwoma kolektorami głównymi Ø 1000mm: „A” – opasuje miasto od strony północnej i zachodniej  i „B”- od strony wschodniej i południowej.
Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej eksploatuje 58 km kolektorów ogólnospławnych, ponad 63 km kolektorów sanitarnych i ponad 37 km przyłączy kanalizacji sanitarnej. Eksploatuje także w ramach powierzenia przez Urząd Miasta Inowrocławia ponad  50 km kanalizacji deszczowej. Głównymi odbiornikami wód opadowych są Kanał Smyreński oraz rowy Rąbiński i Marulewski.

Kanalizacja pracuje w systemie grawitacyjnym. Z obszarów miasta, gdzie ukształtowanie terenu uniemożliwia spływ grawitacyjny ścieki odprowadzane są poprzez przepompownie ścieków pracujące w systemie bezobsługowym – 9 szt  i obsługowym – 1szt.

Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej  świadczy usługi w zakresie :

  • kompleksowego wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • montażu  wodomierzy
  • udrażniania przewodów kanalizacyjnych sprzętem specjalistycznym
  • diagnostyki sieci kanalizacyjnej kamerą do inspekcji kanałów
  • lokalizacji wycieków wody i trasowania rurociągów (rur stalowych i żeliwnych)
  • prac ziemnych koparką wieloczynnościową

 

Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej mieści się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa przy ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 w Inowrocławiu.
Kontakt:
Kierownik – 52/357 40 71 wew. 138
Mistrz sieci wod.kan –  52/ 357 40 71 wew. 137
Mistrz sieci wod.kan –  52/ 357 40 71 wew. 173