ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH                                
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. siedzibą w Inowrocławiu, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 (zwane dalej Przedsiębiorstwem)
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie znajdują się pod adresem mailowym: iod@pwikino.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a Przedsiębiorstwem tj.:
 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZEZ JAKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWARZA DANE
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
– zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy.
– z uwagi na charakter działalności Przedsiębiorstwa, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO).
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • archiwizacyjnych
UDOSTEPNIANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego, takim jak: organy podatkowe, ZUS oraz podmiotom z którymi PWiK Sp. z o.o. zawarło umowę powierzenia.
USUNIĘCIE LUB OGRANICZENIE PRZETWARZANIA UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
WNIESIENIE SKARGI
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.
 1. Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedziba przy ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław (tel. 52 357 40 71-73, e-mail: sekretariat @pwikino.pl ), zwany dalej Administratorem.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Ewa Służałek, e-mail: iod@pwikino.pl
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.
 4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Monitoring obejmuje tereny obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w  Inowrocławiu oraz ciągi komunikacyjne w budynkach.
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych z systemu monitoringu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ks.B.Jaśkowskiego 14.
Monitoring  ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
Zapisy monitoringu będą przechowywane przez administratora w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie znajdują się pod adresem mailowym: iod@pwikino.pl  lub telefonicznie 52 357 40 71 wew. 149.