Laboratorium wykonuje analizy fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody surowej i uzdatnionej oraz analizy fizyko-chemiczne ścieków i osadów ściekowych.

Laboratorium posiada udokumentowany i wdrożony system zarządzania w zakresie wykonywanych analiz zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, potwierdzeniem którego jest Certyfikat Akredytacji Nr AB 727 wydany przez Polskie

Centrum Akredytacji w zakresie:

  • badania chemiczne ścieków i wody
  • badania mikrobiologiczne wody
  • badania właściwości fizycznych ścieków i wody
  • pobieranie próbek ścieków i wody.

Zakres akredytacji parametrów podany jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.

Laboratorium posiada również zgodę wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie badań w zakresie monitoringu jakości wody. Usługa w zakresie monitoringu wody wykonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu gwarantuje wysoką jakość, poufność i terminowość wykonywanych badań.

Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Inowrocławiu przy ul.Popowickiej.

Kontakt:
Kierownik – 52/353 73 69
Laboratorium – 52/353 75 07