Dział Techniczno – Inwestycyjny zajmuje się prowadzeniem spraw technicznych, głównie związanych z inwestycjami oraz remontami wykonywanymi siłami własnymi i w systemie zleconym.
Do podstawowych zadań działu należy :
–      opracowywanie perspektywicznych programów rozwoju i planów inwestycyjnych,
–      realizacja inwestycji, w tym opracowywanie wytycznych do projektowania, przygotowanie i przeprowadzanie
przetargów, prowadzenie finansowania inwestycji ze środków WFOŚiGW, przygotowanie i nadzór realizacji
inwestycji od strony formalno-prawnej, prowadzenie technicznego nadzoru inwestorskiego, rozliczanie finansowe
zakończonych robót,
–      wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie dokumentacji technicznych sieci i podłączeń wod.-kan.,
–      uzgadnianie  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
–      przygotowanie dokumentacji powykonawczej umożliwiającej przejmowanie na majątek przedsiębiorstwa środków
trwałych z realizacji zadań inwestycyjnych inwestorów zewnętrznych,
–      prowadzenie tematów i bieżącej korespondencji dotyczących spraw technicznych,
–      sporządzanie sprawozdań i ankiet dotyczących uzbrojenia wod-kan. i inwestycji,
–      tworzenie bazy danych sieci wod-kan. oraz przygotowywanie planów sytuacyjnych uzbrojenia,
–      udział w pracach Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych i Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Dział Techniczno– Inwestycyjny mieści się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa przy ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14.
Druki wniosków na wydanie warunków podłączenia do sieci wod-kan. oraz uzgodnienia dokumentacji do pobrania w zakładce OBSŁUGA KLIENTA.
Kontakt:
Kierownik – 52/357 40 71 wew. 151
Dział Techniczno-Inwestycyjny – 52/ 357 40 71 wew. 149,150, 159, 162
e-mail: inwestycje@pwikino.pl